mojaRodzina.eu
       sefir.pl
 
WYSZUKIWARKA FUNDACJI
 Nazwa    
 Kategoria 
 Województwo 
Załóż nowe konto
Zapomniałeś hasła?
  RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych
fundacje.pl
(załącznik nr 2 do Regulaminu)


fundacje.pl - Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest JPM-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zwana dalej JPM-Soft.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora: iod@jpmsoft.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez JPM-Soft samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
archiwizacja;
udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na JPM-Soft.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
udzielona zgoda;
konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
przepisy prawa, które mogą obligować JPM-Soft do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
okres, przez jaki są świadczone usługi;
okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez JPM-Soft mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez JPM-Soft i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres iod@jpmsoft.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe".
Dane osobowe i Polityka Ochrony Prywatności fundacje.pl
(załącznik nr 1 do Regulaminu)


1. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami zdefiniowanymi poniżej.

2. Administratorem danych osobowych jest "JPM-Soft" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciel i administrator serwisu fundacje.pl. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora w celach wyżej zdefiniowanych.

4. Gromadzone przez serwis dane poza pryzpadkami zdefiniowanymi powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki, próby włamania lub innego działania na jej szkodę, bądź w sytuacji naruszenia powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie następuje zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 
 
  O NAS WIADOMOŚCI REKLAMA REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT