fundacje.pl - Portal organizacji pożytku publicznego w Polsce    
 
 
 
       mojaRodzina.eu
       sefir.pl
 
WYSZUKIWARKA FUNDACJI
 Nazwa    
 Kategoria 
 Województwo 
Załóż nowe konto
Zapomniałeś hasła?
  PROGRAM PARTNERSKI

Standardowy wpis i korzystanie z portalu nie są obciążone żadnymi opłatami, pod warunkiem spełnienia przez użytkownika wymogów polityki afiliacyjnej portalu.

§1 Definicje

Program Partnerski - Program Partnerski fundacje.pl - obsługiwany przez Organizatora definiuje współpracę w zakresie wykonywania czynności reklamowych i marketingowych świadczonych przy udziale Organizatora i Partnera. Czynności te mają zmierzać do utrwalenia i spotęgowania wizerunku fundacje.pl oraz podwyższenia stopnia dostępności portalu fundacje.pl w Internecie.

Regulamin - Niniejszy Regulamin Programu fundacje.pl

Organizator - JPM-Soft Spółka z o.o. z siedzibą w 80-299 Gdańsk ul.Herkulesa 8, posiadająca numer NIP 958-12-65-181, REGON 191653389 zarejestrowana pod numerem KRS 0000173939 w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydz. VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wykonujący czynności wynikające z Regulaminu.

Serwis informacyjny - Serwis internetowy fundacje.pl, udostępniony przez Organizatora, zawierający odnośniki do informacji o Programie, do Regulaminu, oraz umożliwiający logowanie do Kont Partnerów, a także Formularza Rejestracyjnego

serwis fundacje.pl - system stron www stanowiących zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowiony na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem fundacje.pl, posiadający bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonych do światowych zasobów Internetu.

Serwis Informacyjny Partnera - aktywny system stron www stanowiących własność Partnera, bądź system stron www do których Partner posiada prawo używania.

Formularz rejestracyjny - Formularz udostępniony przez Organizatora, umożliwiający przesłanie do Organizatora danych osoby prawnej, chcącej podjąć współpracę w ramach Programu Partnerskiego.

Partner - osoba prawna lub spółka prawa handlowego. Posiada własne strony internetowe lub otwiera podstrony www na potrzeby Programu Partnerskiego oraz przystąpiła do Programu Partnerskiego.

Konto - obszar Serwisu Informacyjnego dostępny dla Partnera, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

§2

Zasady przystąpienia i uczestnictwa w Programie przez Partnera
1. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć:
a. Spółki prawa handlowego.
b. inne osoby prawne, w szczególności organizacje pożytku publicznego w Polsce, fundacje, stowarzyszenia, etc.
2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz zaznaczeniem przystąpienia do programu partnerskiego.

3. Zaznaczenie przystąpienia do programu partnerskiego jest jednoznaczne z podpisaniem Umowy Partnerskiej, która dostępna jest jedynie w Serwisie Informacyjnym.

4. Po udanej weryfikacji danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego i akceptacji wpisu przez Serwis Informacyjny, Partner otrzymuje zwrotny link do potwierdzenia rejestracji i przystąpienia do Programu Partnerskiego. Kliknięcie otrzymanego linku zwrotnego, jest równoznaczne z aktywowaniem konta i podpisaniem Umowy Partnerskiej, w sytuacji zaznaczenia chęci przystąpienia do Programu Partnerskiego.

5. Umowa Partnerska po pozytywnej weryfikacji (aktywacji konta) danych zgłoszonych przez Partnera, o których mowa w ust. 4, wchodzi w życie z dniem akceptacji.

6. Podpisanie Umowy Partnerskiej przez Partnera jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. Partner zna i akceptuje zapisy Regulaminu korzystania z Serwisu Informacyjnego.

§3

Zasady funkcjonowania w ramach Programu
1. Celem prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego, jest zwiększenie liczby Klientów, którzy korzystają z Serwisu Informacyjnego.

2. Partner otrzymuje prawo do nieodpłatnego korzystania z domyślnych funkcjonalności Serwisu Informacyjnego, pod warunkiem umieszczenia w Serwisie Informacyjnym Partnera, logo i aktywnego przekierowania do głównej strony Serwisu Informacyjnego Organizatora.
Logo i odwołanie muszą zostać umieszczone w widocznym i eksponowanym miejscu Serwisu Informacyjnego Partnera. Logo udostępnione zostanie przez Organizatora. Logo Organizatora podlega ochronie prawnej. Partner nie ma prawa ingerować w zawartość i treść logo Organizatora.

W sytuacji w której Partner na dzień przystąpienia do Programu Partnerskiego nie posiada aktywnego i dostępnego w sieci Internet, Serwisu Informacyjnego Partnera, Organizator udziela mu prawo do nieodpłatnego korzystania z domyślnych funkcjonalności Serwisu Informacyjnego, do momentu uaktywnienia i udostępnienie w sieci Internet Serwisu Informacyjnego Partnera, w którym to przypadku, zastosowanie mają warunki punku poprzedzającego..

3. Zabrania się wykorzystywania logo Organizatora w celach innych niż związanych z realizacją Programu Partnerskiego. W szczególności niedozwolone jest używanie i umieszczanie logo w Serwisie Informacyjnym Partnera, zawierającym treści i zdjęcia o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

4. Organizator ma prawo do weryfikowania faktu umieszczenia Logo i aktywnego linku do Organizatora, w Serwisie Informacyjnym Partnera. Brak dostępności Serwisu Informacyjnego Partnera, brak logo bądź brak działającego linku do głównej strony Serwisu Informacyjnego Organizatora, bądź brak jednego i drugiego elementu, upoważniają Organizatora do zablokowania konta Partnera, w Serwisie Informacyjnym Organizatora. Konto pozostanie zablokowane, do momentu ponownego spełnienia przez Partnera warunków z punktu 2.


§4

Tryb reklamacyjny
1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać Organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach sekcji Kontakt, Serwisu Informacyjnego Organizatora.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. Stanowisko Organizatora będzie ostateczne.

§5

Postanowienia końcowe
1. Informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Podane Dane Partnerów tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, NIP, nazwa banku, nr rachunku bankowego, ID Partnera, URL, nr telefonu będą wykorzystywane, w celu:
* uczestniczenia w Programie Partnerskim fundacje.pl, w celu utrwalenia i spotęgowania wizerunku Serwisu Informacyjnego Organizatora oraz podwyższenia stopnia dostępności tego serwisu,
* otrzymywania materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez Serwis Informacyjny Organizatora, w tym również drogą kanałów elektronicznych.

2. Dane partnerów, po wygasnięciu umowy partnerskiej, będą przechowywane w bazie partnerów fundacje.pl w celu, o jakim mowa w pkt 1, nie dłużej jednak niż 5 lat.

3. W ramach Programu Partnerskiego mogą być organizowane konkursy, których zasady organizowania i przeprowadzania zostaną dokładnie określone w odrębnych regulaminach konkursów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin po zmianach będzie ogłaszany na stronach Serwisu Informacyjnego Organizatora, a Partnerzy zostaną poinformowani w ramach poczty wewnętrznej Serwisu Informacyjnego Organizatora. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z Programu Partnerskiego powinno być złożone Organizatorowi najpóźniej w 14 dniu od dnia ogłoszenia Regulaminu, w formie pisemnej.

5. O zmianach Regulaminu Organizator będzie powiadamiał Partnerów drogą elektroniczną, za pomocą wewnętrznej poczty Serwisu Informacyjnego Organizatora.

6. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od Organizatora. Brak zgody na otrzymywania wiadomości e-mail od Organizatora Programu Partnerskiego jest równoznaczna z rezygnacją z Programu Partnerskiego.

7. Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia drogą pocztową. Partner zobowiązany jest jednocześnie do zaktualizowania swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

program obowiązuje od dnia 1 maja 2010r.

Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania programu partnerskiego. W takim przypadku poinformuje o tym fakcie swoich użytkowników za pośrednictwem wewnętrznej poczty portalu fundacje.pl, na conajmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowych regulacji.

 
 
  O NAS WIADOMOŚCI REKLAMA REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT