mojaRodzina.eu
       sefir.pl
 
WYSZUKIWARKA FUNDACJI
 Nazwa    
 Kategoria 
 Województwo 
Załóż nowe konto
Zapomniałeś hasła?
  

Regulamin korzystania z Serwisu
fundacje.pl


fundacje.pl jest serwisem ogólnopolskim, skupiającym w jednym miejscu wszystkie organizacje pożytku publicznego w Polsce.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu fundacje.pl. Został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników internetowej systemu fundacje.pl oraz prawa i obowiązki Administratora. Przy rejestracji każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu oraz wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień wraz z załącznikami. Definicje użyte w regulaminie:

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest "JPM-Soft" Sp z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Wydz. VII Gosp. KRS nr 0000173939, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, REGON 191653389, NIP 958-15-65-181, kapitał zakładowy Spółki 50 000 PLN wniesiony w całości.

Baza Profili - zbiór danych przekazanych Administratorowi przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług. Konto - obszar serwisu dostępny dla Użytkownika, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

fundacje.pl - serwis figurujący pod adresem internetowym www.fundacje.pl

Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

Serwis - portal fundacje.pl, figurujący pod adresem internetowym www.fundacje.pl.

Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia przekazane przez niego dobrowolnie do Administratora, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy zgodnie z wybranym przez Użytkownika poziomem poufności, jeżeli możliwość takiego wyboru została udostępniona. Poziom poufności - wybrany przez Użytkownika poziom dostępności do danych zawartych w Profilu Użytkownika.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna/osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Osoby - osoby trzecie fizyczne i prawne, nie będące Użytkownikami Serwisu, jak również nie będące stroną umowy dla Administratora.


§1.

1. Właścicielem Serwisu jest "JPM-Soft" Sp z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Wydz. VII Gosp. KRS nr 0000173939, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, REGON 191653389, NIP 958-15-65-181, kapitał zakładowy Spółki 50 000 PLN wniesiony w całości.

2. Nazwa Serwisu, jego logo, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
§2.

Wymogi techniczne urządzeń umożliwiających korzystanie z serwisu

1. Wymogiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów w postaci przeglądarki WWW (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla FireFox), akceptującego pliki typu cookies. Użytkownik na etapie rejestracji powinien posiadać własne zewnętrzne dla serwisu konto poczty e-mail.

2. Zalecane konfiguracja sprzętu i oprogramowania:
- Procesor: 600 MHz
- Karta graficzna: 16 MB, rozdzielczość 1024x768
- Pamięć RAM: 256 MB
- Przeglądarka:
Internet Explorer 6.0 lub nowsza,
Firefox 1.5 lub nowsza,
Netscape Navigator.
- włączona obsługa JavaScript - Flash: 8.0 lub nowszy
§3.

Uczestnictwo w serwisie i proces rejestracji.

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne.

3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rejestracyjnej serwisu.

4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b. dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy "Dane Osobowe i Polityka Ochrony Prywatności",
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
f. umieszczenie przeze mnie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rejestracji, na czas nieokreślony.
§4.

Zasady korzystania z serwisu fundacje.pl

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby/stowarzyszenia (Konto Indywidualne). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom, jak i korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.

2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody i utraconych korzyści.

3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich treści wprowadzonych w ramach Profilu Użytkownika.

5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.

6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.

7. Serwis może być wykorzystywany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się używania słów obelżywych, rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień punktów 4, 5, 6 i 7, Użytkownik zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia roszczeń osób trzecich z tego tytułu w stosunku do Administratora, wystąpi jako strona sporu, natomiast Administrator przenosi odpowiedzialność z tego wynikającą na Użytkownika. Jednocześnie Administrator upoważniony jest do natychmiastowego usunięcia materiałów spornych wprowadzonych przez Użytkownika i zablokowania jego konta, do czasu wyjaśnienia sprawy.
§5.

Zablokowanie konta, rozwiązanie umowy

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

4. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć i filmów umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

6. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

7. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

8. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi na adres reklamacje@fundacje.pl.
§6.

Odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie, bądź awarii lub niedostępności łącz telekomunikacyjnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
§7.

Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi na adres elektroniczny reklamacje@fundacje.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa bądź nieznajomości zasad funkcjonowania serwisu opublikowanych przez Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
§8.

Przepisy końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.fundacje.pl.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu jak również za pośrednictwem kont pocztowych Użytkowników, podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.


Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.fundacje.plZałącznik nr 1 "Dane Osobowe i Polityka Ochrony Prywatności" 
 
  O NAS WIADOMOŚCI REKLAMA REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT